Lưu trữ Stories

Cách Chọn Giờ Quý Nhân Đăng Thiên Môn

Có người xưa đã nói rằng, một năm tốt không thể sánh bằng một ngày tốt, một ngày tốt không thể sánh bằng một giờ tốt. Trong việc xem xét ngày thì phải áp dụng phép “quyền biến”